CALL FOR CASES

Kender du en interessant og engagerende fortælling fra praksis, som bør videreformidles som case? En spændende beretning, en levende erfaring, et godt eksempel på en organisatorisk-ledelsesmæssig problematik eller hændelse? En case, der kan sætte tanker i gang for ledere i praksis? Et stykke virkelighed, der kan give liv til gode diskussioner på lederuddannelser, i ledernetværk - når ledere mødes? Eller nogle illustrative eksempler på spændende teoretiske begreber, der udvider horisonten og rigtig kan få fat og fart gennem case-arbejdets diskussioner? 

Så indsend casen til os på LEDERLIV redaktionen – vi er altid på udkig efter nye cases. Vi inviterer derfor alle, der arbejder med cases eller kunne tænke sig at prøve kræfter med dem, til at bidrage til case-serien. Vi giver dig feedback på casen, og den publiceres her på sitet som en del af de øvrige cases i vores samling.

 

HVAD ER EN CASE?

Cases er et velkendt format i lederuddannelse. Både internationalt og herhjemme bygger ledelsesundervisning og –udvikling ofte på levede erfaringer fra praksis. Undervisere bruger de studerendes egne erfaringer, i mundtlig eller skriftlig form, eller cases som forskere eller konsulenter har skrevet.

Nogle cases er korte og har karakter af eksempler eller illustrationer af et problem, begreb eller faglig udfordring. Andre er længere, komplekse beretninger om virkelige dilemmaer og problemer, som studerende/ledere kan ”grave i” for at finde inspiration til egen praksis. 

Fælles for alle typer cases er, at de formidler empirisk praksisviden på en fængende og inspirerende måde.

Den gode case bygger på virkelige begivenheder, dokumenteret med en grad af systematik. Den kan rumme et element af kreativ rekonstruktion, det vil sige at forfatteren kan forsimple eller skærpe de vigtigste pointer af didaktiske eller formidlingsmæssige grunde. Det er dog god case-etik at holde sig til virkeligheden (og evt. lade dem, som casen handler om, kommentere eller endog godkende casen inden den bliver trykt).

En undervisnings-case forstås typisk som en detaljeret beskrivelse af et virkeligt, illustrativt eksempel på en mere generel problematik, emne eller idé. Casen beskrives ofte, men ikke altid, som en fortælling, der øger bestemte elevers eller studerendes engagement ved at give mulighed for identifikation mellem læseren og de personer, der optræder i casen.

En undervisnings-case kan imidlertid også være en mere omfattende ressource af empirisk materiale, som beskriver en virkelig begivenhed eller kæde af begivenheder, som det er op til læseren at analysere og problematisere. Denne type cases har karakter af en vidensressource, en samling materialer, som gør det muligt at belyse en situation eller bestemt proces fra flere perspektiver og dermed giver mulighed for mere end én forståelse af problematik og afledte handlemuligheder.

Der kan være mange forskellige didaktiske og pædagogiske formål med at bruge cases i undervisning. Én type case-metode har fokus på at udvikle beslutnings-kompetence, en anden øget teoretisk kompetence, mens andre metoder har som formål at udvikle kompetence til undersøgelse af praksis – hvad end det gælder andres eller egen professionelle praksis.

LEDERLIVs caseserie er åben for alle former for cases og formål.

 

HVAD HANDLer LEDERLIVS CASENE OM?

LEDERLIVs case-serie handler om ledelse og/eller organisatoriske forhold. Der er ingen indholdsmæssige eller tematiske rammer eller begrænsninger – det kan fx handle om kultur, strategi, forandring, personligt lederskab, faglig ledelse, organisatoriske processer, videndeling, samarbejde, selvledelse, dokumentation, professionel læring eller noget helt andet, som forfatteren finder relevant at videreformidle.

 

HVORDAN ER CASENE OPBYGGET?

LEDERLIV er åben over for formidlingen og den strukturelle opbygning af casen. Dog appellerer vi til at følgende indholdselementer dækkes:

1. Abstract; 5-7 linjer, der opsummerer casens indhold og hovedpointer (evt. læringspointer).

2. Caseintroduktion, der introducerer til casen, dens formål og evt. metodiske refleksioner bag. 

3. Casepræsentation, hvor selve casen beskrives (det er naturligvis den mest omfangsrige del).

4. Casespørgsmål, der oplister diverse arbejdsspørgsmål til videre refleksion og diskussion.

5. Caseafrunding, en afsluttende tekst til konkluderende bemærkninger og evt. gode råd.

6. Litteratur, her oplistes de publikationer og det tekstmateriale, der ligger til grund for casen.

7. Inspiration til anden litteratur, her oplistes forslag til supplerende litteratur i tilknytning til casens tematik (hvis det findes relevant af case-forfatteren).  

 

HVEM KAN BIDRAGE SOM CASE-FORFATTER?

Redaktionen ønsker bidrag fra alle! Det gælder undervisere, forskere og studerende indenfor organisation og ledelsesområdet – samt ledere og medarbejdere, der opsamler case-erfaringer i praksis.

 

HVORDAN BIDRAGE?

Du tilkendegiver din interesse for at indsende et case-bidrag ved at meddele dette til LEDERLIV-redaktør Søren Buhl Hornskov (sbho@kp.dk). Måske har du allerede forfattet en case, har en liggende i skuffen eller måske du blot har en ide til en case. Uanset hvad, så kontakt redaktionen.

Vi kommenterer på alle ideer og på dine skitser til hvordan du vil producere casen – hvis du ønsker det. Ved færdiggørelsen videresender vi casen til tidsskriftets reviewere, hvorfra du modtager feedback. Herefter reviderer du casebeskrivelsen og indsender det færdige produkt til LEDERLIV redaktør Søren Buhl Hornskov. Din case publiceres sammen med de øvrige i LEDERLIVS case-samling og er herved åben tilgængelig online.

God fornøjelse med case-arbejdet.

 

De bedste hilsner

LEDERLIV-redaktionen