Anne Krøger Pedersen

Anne Krøger Pedersen

Anne Krøger er ph.d. og adjunkt i VIAs Efter- og Videreuddannelse og arbejder på skoleområdet i feltet mellem profession, policy, praksis og forskning. Hun er uddannet folkeskolelærer, cand. pæd. i pædagogisk sociologi med organisation, ledelse og vejledning som speciale og ph.d. ved DPU, Aarhus Universitet, hvor hun har forsket i samarbejde i skolen mellem forvaltning, skoleledelse, ressourcepersoner og lærere.

https://www.ucviden.dk/en/persons/anne-krøger-pedersen

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatteren undersøger, hvad frisættelse betyder for samarbejdet mellem forvaltningen og skoleledelsen, og viser det kræver en anden form for styring, hvor skolen selv kan definere hvilke indsatser, der skal til for at skabe en god skole. Forvaltningens rolle bliver at følge op på, hvorledes, og i hvilken udstrækning, lokale mål realiseres. Forfatteren kommer med forslag til rammesætning af samarbejdet.

Publiceret den 4. maj 2023.

Kommunale indsatser med fokus på professionel praksisudvikling har gennem en årrække præget den danske folkeskole. Projekter er igangsat med forventning om den formelle skoleledelses implementering og omsætning af indsatserne i praksis. Ressourcepersoner har i den forbindelse været en ofte anvendt kommunal strategi i arbejdet med at realisere de kommunale forventninger. Denne vertikale implementeringskæde, hvor forvaltningstiltag forventes at sive ned gennem systemet, genererer forskellige problemstillinger. Artiklen, der baserer sig på to ph.d.-afhandlinger, adresserer fagprofessionelle, der i samarbejde med ressourcepersoner, er tiltænkt at være det sidste realiserende led i kæden. De strategiske indsatser synes her at ekskludere de fagprofessionelles mulighed for at være aktivt deltagende i den professionelle praksisudvikling. Forvaltninger og skolens ledelse får derfor en opgave med at træffe beslutninger, der bidrager til, at de fagprofessionelle bliver inkluderet og dermed reelt får mulighed for at deltage i at realisere de strategiske indsatser. På den baggrund spørger artiklen hvordan kan fagprofessionelle i den danske folkeskole blive inkluderet i det strategiske udviklingsarbejde om faglig praksisudvikling i samarbejdet med ressourcepersoner? Artiklen konkluderer, at forvaltninger og ledelse i højere grad må være selvobservante og iagttage, hvilke forudsætninger de bygger deres beslutninger på og herigennem kontrollere og opbygge deres resonanskapabilitet.

Ph.d. og adjunkt, Efter- og Videreuddannelsen, VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: +45 87551999
E: ankp@via.dk