Formål

HVAD ER LEDERLIV?

LEDERLIV er et elektronisk tidsskrift, der publicerer løbende og er frit tilgængelig for alle interesserede.

LEDERLIV fokuserer på ledelse og relaterede tematikker som strategi, styring og organisering i og omkring såvel offentlige organisationer som private virksomheder.

LEDERLIV er opstået ud fra et behov for et publiceringsmedie, der viser en tredje vej mellem den kommercielle og ofte hastige konsulent- og konceptlitteratur-produktion på den ene side – og den normbundne, strikt videnskabelige og til tider langsommelige journal-litteraturproduktion på den anden. LEDERLIV sigter mod en tredje vej som forpligter sig på følgende tre elementer:

Anvendelsesorientering; tidsskriftets primære ambition er at bibringe viden, der har værdi for praksis; som kobler videnskab og lederskab – ikke på en ti-gode-råds-facon ej heller ud fra en ophøjet bedrevidende position, men ud fra levering af en viden i øjenhøjde, der tager praksis alvorligt; informerer, provokerer og inspirerer konkrete ledere og medarbejdere i deres organisatoriske praksis.

Adaptiv tilgang; tidsskiftet skaber viden ud fra en kontinuerlig vekselvirkning mellem teoretiske abstraktioner og empiriske observationer – ud fra en gensidig tilpasning og berigelse mellem teori og empiri. LEDERLIVs publikationer lader sig således lede af den velkendte devise: Teori uden empiri er tom. Empiri uden teori er blind.

Alternativ formidling; tidsskriftet er åben overfor flere forskellige bidragsydere fra forskellige fag, sektorer og brancher. Og tidsskiftet rummer i sig en mangfoldighed af formidlingsformer; forskningsbaserede artikler, essays, kronikker, singler, cases, anmeldelser af relevant litteratur, hverdagslivs-beretninger, eksperimentelle tekster som billedcollager, lyrik, film, lyd etc. Afgørende er naturligvis at materialet dels er af høj faglig kvalitet, dvs. indeholder ny, underbygget og konsistent viden – dels er af høj pædagogisk kvalitet, dvs. udformet, illustreret og forklaret i et tilgængeligt sprog og formmæssigt formidlet på inspirerende facon.   

 

HVORFOR LEDERLIV?

LEDERLIV skal inspirere til livet som leder. Inspirationen indløses via tidsskriftets tre formål; at:

Informere lederlivet – og derved formidle og udvikle teoretisk og praktisk viden om organisatoriske, styringsrelatede, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder i og omkring offentlige og private organisationer. LEDERLIV leverer indsigtsfulde analyser, der gør os klogere på såvel teori som praksis.

Initiere lederlivet – og derved pirre og skabe opmærksomhed om det liv, der leves og ledes i vore organisationer. LEDERLIV søger at begribe ledelse i dens levede praksis; i det lokale nu, hvor ledelse bliver til og former virkeligheden på særlige måder. LEDERLIV udforsker denne praksis, stiller upraktiske spørgsmål til praksis, bibringer forstyrrelser og inspirerer til en anderledes udvikling og omskabelse af det organisatoriske liv.  

Invitere lederlivet – og derved skabe en integrerende og gensidig inspirerende platform for praktikere, undervisere, konsulenter og forskere med viden og erfaring inden for organisering, styring, strategi og ledelse. LEDERLIV er dels et virtuelt mødested, hvor tekster skrives, læses, udveksles og kommenteres. Dels et fysisk mødested, hvor der inviteres til debatmøder, faglige seminarer, konferencer og events – for på den vis at sikre videnspredning, erfaringsdeling og fortsat diskussion om livet som leder.