Fagfællebedømmelse

Rammer

Alle publikationer i LEDERLIV er underlagt redaktionel vurdering; uanset genrer. Herudover gennemgår alle indsendte forskningsartikler en anonym fagfællebedømmelse (peer-review) før publicering.  

LEDERLIV har tre overordnede formål med peer review-proceduren:

 • At sikre kvalitet, originalitet og relevans i de artikler, der publiceres i LEDERLIV
 • At sikre at forfattere kan opnå forskningsmæssig merit ved at publicere i LEDERLIV
 • At give forfattere en gennemarbejdet og konstruktiv kritik af det indsendte manuskript og således skabe et forum, hvor fagfæller kan få kvalificeret sparring på deres arbejde.

Rammerne for fagfællebedømmelsen er som følger:

 • Fagfællebedømmelsen finder sted som en skriftlig vurdering af indsendte manuskript forud for publiceringen i LEDERLIV. Tidsskriftet har en klar ni trins-procedure herfor – se nedenfor.
   
 • LEDERLIVs forskningsartikler vurderes som minimum af én ekstern bedømmer, der er faglig ekspert/kompetent indenfor tidsskriftets felt; organisation, strategi og ledelse. Bedømmeren er ikke en del af redaktionen, men en af tidsskriftet uafhængig ekspert. Review-proceduren er ‘blind’. Det betyder, at kun redaktionen kender identiteten på såvel forfattere som reviewere.
   
 • Bedømmerne af LEDERLIVs forskningsartikler er forskningskyndige; besidder forskningskompetencer (ph.d.grad) og forskningserfaring – se tidsskriftets reviewpanel nedenfor.
   
 • Ved bedømmelsen af forskningsartikler til LEDERLIV vurderes artiklens videnskabelige kvalitet og selvstændige faglige bidrag. Vurderingen følger gængse kvalitetskrav; fx kohærens, transparens, validitet - se retningslinjer. Herunder bedømmer reviewer artiklens faglige nyhedsværdi og aktualitet, dens nytteværdi og praktiske relevans, dens metodiske argumentation, teoretiske-empiriske fundament, analytiske dybde samt dens konkluderende pointer og invitation til refleksion og videre arbejde (jf. LEDERLIVs feedback-skema). På baggrund heraf ender reviewet ud i enten (1) accepteret, (2) mindre revideringer, (3) større revideringer og genindsendelse eller (4) afvist.
   
 • Fagfællebedømmelse og forfatterens revision af artiklen i overensstemmelse hermed er en forudsætning for publicering.

 

Reviewproces

Processen i LEDERLIVs fagfællebedømmelse er følgende:

 1. Forfatteren indsender to filer til et medlem af LEDERLIVs redaktion. Den ene fil indeholder artiklen som ønskes bedømt. Denne artikel skal være anonymiseret (en anonymiseret artikel har ikke forfatterens navn, initialer eller beskrivelse angivet noget sted, dvs. at alle dokumentoplysninger skal være fjernet). Den anden fil indeholder forfatterens navn, titel og ansættelsessted.
 2. Redaktionsmedlemmet der modtager artiklen vurderer, om artiklen lever op til videnskabelige og sproglige formalia samt, hvorvidt emnet egner sig til tidsskriftet og således til fagfællebedømmelse.
 3. Redaktionsmedlemmet tildeler artiklen en redaktør fra LEDERLIVs redaktion (artikelredaktør).
 4. Artikelredaktøren gennemlæser artiklen, udvælger en til to fagfællebedømmere (reviewere) fra LEDERLIV reviewpanel og udsender dernæst artiklen til disse.
 5. Fagfællerne underkaster artiklen en dobbelt-blind bedømmelse efter videnskabelige kriterier. En vigtig del af bedømmelsen handler om, hvordan fagfællen som helhed vurderer tekstens egnethed til publicering i LEDERLIV. Bedømmelsen kan munde ud i fire forskellige konklusioner:
  • Teksten kan accepteres som den er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
  • Teksten kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
  • Teksten skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
  • Teksten bør afvises
  Fagfællen skal uddybe kommentarer og angive forbedringsforslag direkte henvendt til forfatteren og som en konstruktiv hjælp i dennes videre arbejde.
  Afslutningsvist returneres den skriftlige bedømmelse til artikelredaktøren.
 6. Når artikelredaktøren modtager fagfællebedømmelsen skrives den ind i et fælles dokument med tilføjende redaktionelle bemærkninger og med en bemærkning om næste skridt i processen frem mod eventuel publicering (jf. de fire forskellige konklusioner foretaget af fagfællerne i bedømmelsen). Dette dokument sendes til forfatteren senest tre måneder efter at redaktionen har modtaget den tilsendte artikel fra forfatteren.
  Hvis artiklen umiddelbart kan accepteres meddeles dette til forfatteren med en angivelse af, hvornår den kan publiceres.
 7. Hvis rettelser er påkrævet, reviderer forfatteren manuskriptet og genindsender den til artikelredaktøren efter senest fire måneder.
 8. Artikelredaktøren vurderer, hvorvidt de påkrævede ændringer er foretaget. Hvis de ikke er foretaget sendes manuskriptet tilbage til forfatteren med en beskrivelse af manuskriptets mangler. Dernæst får forfatteren på ny mulighed for at rette teksten – en tidsfrist herfor aftales.
 9. Hvis alle eller næsten alle rettelser er foretaget, gives forfatteren besked om, at artiklen kan accepteres. Samtidig oplyses det, hvornår artiklen kan publiceres. I enkelte tilfælde, hvor der foreligger tungtvejende saglige begrundelser kan forfatteren argumentere for ikke at foretage alle de rettelser som er anbefalet under fagfællebedømmelsen. Det er artikelredaktøren i samarbejde med den ansvarshavende redaktør, der tager stilling hertil.

 

Retningslinjer

 

Kvalitetskriterier

Publikationerne i LEDERLIV bedømmes efter en review-metodik styret af gængse kvalitetskriterier for videnskabeligt arbejde (nb: ved særlige eksperimentelle og kreative produktioner kan andre kriterier gøres gældende).

1.      Kohærens: Logisk sammenhæng mellem tekstens elementer og enkeltdele, en veldisponeret og klart struktureret tekst.

2.      Konsistens: Ensartet anvendelse af begreber/teorier/metoder gennem hele teksten.

3.      Transparens: Tydeliggørelse af valg/fravalg, grundantagelser og fremgangsmåder.

4.      Validitet: Gyldigheden og troværdigheden ved analyse-/syntesearbejdet.

5.      Refleksivitet: Evnen til diskussion og (selv)kritik.

6.      Praktisk relevans: Nytteværdi; tekstens meningsfuldhed, vedkommenhed og brugbarhed. 

7.      Kreativ opfindsomhed: Nyhedsværdi; tekstens tilførelse af ny viden, anderledes perspektiver og indsigtsfulde overraskelser.

8.      Formidlingskvalitet: Tekstens sproglige og stilistiske kvalitet.

 

Udover en generel vurdering af publikationens efterlevelse af disse kvalitetskriterier kan bedømmelsen baseres på følgende feedback-skema.

 

Feedback-skema

PDF ikonFeedback-skema.pdf

 

 Fremragende

 God

 Middel

 Ringe

 Uacceptabel

 Irrelevant for denne   

 produktion

Tekstens faglige bidrag og nyhedsværdi

 

 

 

 

 

 

Tekstens praktiske relevans og nytteværdi

 

 

 

 

 

 

Tekstens design og opbygning

 

 

 

 

 

 

Tekstens metodiske/-analysestrategiske argumentation

 

 

 

 

 

 

Tekstens argumentation for og brug af teori

 

 

 

 

 

 

Tekstens analytiske kapacitet og dybde

 

 

 

 

 

 

Tekstens konklusion og fremlæggelse af pointer

 

 

 

 

 

 

Tekstens perspektiverende refleksioner

 

 

 

 

 

 

Tekstens formidling og sproglige tilgængelighed

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af bedømmelsen skal reviewer vurdere, hvordan vedkommende som helhed vurderer tekstens egnethed til publi­cering i LEDERLIV om hvorvidt den (1) accepteres, (2) accepteres med mindre revideringer, (3) bør forestå større revideringer og genindsendes eller (4) afvises.

 

Reviewpanel

LEDERLIVS publikationer peer-reviewes af fagkyndige medlemmer af tidsskriftets reviewpanel. LEDERLIV har tilknyttet følgende reviewere:
 

Anders Ryom Villadsen, Ph.d., professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Anders Raastrup Kristensen, Selvstændig konsulent og ekstern lektor, CBS.
E-mail: ark.mpp@cbs.dk

Ann Starbæk Bager, Ph.d., adjunkt, Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet.
E-mail: bager@hum.aau.dk

Christa Breum Amhøj: Ph.d., post-doc., CBS, CVL, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.
E-mail: cba.om@cbs.dk

Christian Bøtcher Jacobsen. Ph.d., lektor. Aarhus Universitet Institut for Statskundskab. Vicecenterleder ”Crown Prince Frederik Center for Public Leadership”.
E-mail: ChristianJ@ps.au.dk

Dorthe Pedersen: Ph.d., lektor, CBS, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi.
E-mail: dp.mpp@cbs.dk

Eva Pallesen: Ph.d., docent, Center for Ledelse og oplevelsesdesign, Professionshøjskolen Absalon.
E-mail: evpa@pha.dk

Gitte Sommer Harrits: Ph.d., Centerleder VIA Ledelse og Organisationsudvikling, Center for forskning og udvikling.
E: GISH@via.dk

Holger Højlund: Ph.d., lektor, CBS, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi.
E-mail: hoh.mpp@cbs.dk

Jakob Skov: Lektor, Københavns Professionshøjskole, Ledelse, organisation og forvaltning.
E-mail: jask@phmetropol.dk

Jan Borgen, Lektor, UCN act2learn Ledelse & Organisation.
E-mail: JAB@ucnact2learn.dk

Jan Rosemeier, ledelseskonsulent, VIA.
E-mail: jaro@via.dk

Jens Ulrich, Ph.d., lektor, VIA University College, Efter- og videreuddannelse, Ledelse & Styring, tilknyttet Forskningscenter CLOU.
E-mail: jeul@via.dk

Kasper Trolle Elmholdt, Ph.d., adjunkt. Aalborg Universitet. Institut for Statskundskab.
E-mail: elm@dps.aau.dk.

Kristian Gylling Olesen: Ph.d., adjunkt, Københavns Professionshøjskole. Afdelingen for Ledelse, Organisation og Forvaltning.
E-mail: krgy@phmetropol.dk

Kurt Klaudi Klausen, Ph.d., professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Lena Kjeldsen: Ph.d., lektor, VIA University College, Pædagogik & Samfund samt programleder i Forskningscenter CLOU, VIA University College.
E-mail: lkje@via.dk

Lisbeth Pedersen, lektor og konsulent, UCL Videreuddannelsen.
E-mail: lipe@ucl.dk

Lonnie Hall: Ph.d., lektor, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, Professionshøjskolen Absalon.
E-mail: loha@pha.dk

Malene Bødker Leerberg. Adjunkt. VIA University College, Efter- og videreuddannelse, Ledelse & Styring.
E-mail: mble@via.dk.  

Martin Gylling, Ph.d., lektor, Københavns Professionshøjskole, Institut for Ledelse og Forvaltning.
E-mail: marg@phmetropol.dk

Mette Winther Larsen: Ph.d., lektor, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse.
E-mail: mvl@business.aau.dk

Mie Plotnikof, Ph.d., lektor, DPU.
E-mail: mp@edu.au.dk

Morten Balle Hansen, Ph.d., professor, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Nana Vaaben: Ph.d., docent, Københavns Professionshøjskole, Forskning og Udvikling, Ledelse og Organisation.
E-mail: NAVA@ucc.dk

No Emil Sjöberg Kampmann: Ph.d., adjunkt, Københavns Professionshøjskole, Institut for Ledelse og Forvaltning.
E-mail: noka@phmetropol.dk

Pia Lindkvist, Ledelses- og organisationskonsulent, UCN act2learn LEDELSE & HR
E-mail: pili@UCNact2learn.dk

Preben Olund Kirkegaard, Ph.d., docent, UCN, Forskning og udvikling.
E-mail: pok@ucn.dk

Rasmus Bergmann, Ph.d., adjunkt, Forskning og Udvikling Københavns Professionshøjskole– Campus Carlsberg.
E-mail: rasb@ucc.dk

Steen Juul Hansen: Ph.d., docent, VIA University College.
E-mail: sjh@via.dk

Steen Visholm, Professor MSO, MScA (Psychology) & PhD Center for Organizational Psychology (COP) Department of People and Technology (DPT), Roskilde Universitet.

Tanja Holmegaard Bjørn: Ph.d., Konsulent hos fagbevægelsen, Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)
E-mail: tanja.bjoern@gmail.com

Tommy Hansen: Lektor MLP, Københavns Professionshøjskole, Institut for ledelse og Forvaltning.
E-mail: tomh@phmetropol.dk