Fagfællebedømmelse

Rammer

Alle publikationer i LEDERLIV er underlagt redaktionel vurdering; uanset genrer. Herudover gennemgår alle indsendte forskningsartikler en anonym fagfællebedømmelse (peer-review) før publicering.  

LEDERLIV har tre overordnede formål med peer review-proceduren:

 • At sikre kvalitet, originalitet og relevans i de artikler, der publiceres i LEDERLIV
 • At sikre at forfattere kan opnå forskningsmæssig merit ved at publicere i LEDERLIV
 • At give forfattere en gennemarbejdet og konstruktiv kritik af det indsendte manuskript og således skabe et forum, hvor fagfæller kan få kvalificeret sparring på deres arbejde.

Rammerne for fagfællebedømmelsen er som følger:

 • Fagfællebedømmelsen finder sted som en skriftlig vurdering af indsendte manuskript forud for publiceringen i LEDERLIV. Tidsskriftet har en klar ni trins-procedure herfor – se nedenfor.
   
 • LEDERLIVs forskningsartikler vurderes som minimum af én ekstern bedømmer, der er faglig ekspert/kompetent indenfor tidsskriftets felt; organisation, strategi og ledelse. Bedømmeren er ikke en del af redaktionen, men en af tidsskriftet uafhængig ekspert. Review-proceduren er ‘blind’. Det betyder, at kun redaktionen kender identiteten på såvel forfattere som reviewere.
   
 • Bedømmerne af LEDERLIVs forskningsartikler er forskningskyndige; besidder forskningskompetencer (ph.d.grad) og forskningserfaring – se tidsskriftets reviewpanel nedenfor.
   
 • Ved bedømmelsen af forskningsartikler til LEDERLIV vurderes artiklens videnskabelige kvalitet og selvstændige faglige bidrag. Vurderingen følger gængse kvalitetskrav; jf. punkterne i LEDERLIVs skema til fagfællebedømmelse. Herunder bedømmer reviewer artiklens faglige nyhedsværdi og aktualitet, dens nytteværdi og praktiske relevans, dens metodiske argumentation, teoretiske-empiriske fundament, analytiske dybde samt dens konkluderende pointer og invitation til refleksion og videre arbejde (jf. LEDERLIVs feedback-skema). På baggrund heraf ender reviewet med en anbefaling af, om artiklen kan (1) accepteres, (2) accepteres med mindre revideringer, (3) accepteres med større revideringer og genindsendelse eller (4) bør afvises.
   
 • Fagfællebedømmelse og forfatterens revision af artiklen i overensstemmelse hermed er en forudsætning for publicering.

 

Reviewproces

Processen i LEDERLIVs fagfællebedømmelse er følgende:

 1. Forfatteren indsender to filer til et medlem af LEDERLIVs redaktion. Den ene fil indeholder artiklen som ønskes bedømt. Denne artikel skal være anonymiseret (en anonymiseret artikel har ikke forfatterens navn, initialer eller beskrivelse angivet noget sted, dvs. at alle dokumentoplysninger skal være fjernet). Den anden fil indeholder forfatterens navn, titel og ansættelsessted.
 2. Redaktionsmedlemmet der modtager artiklen vurderer, om artiklen lever op til videnskabelige og sproglige formalia samt, hvorvidt emnet egner sig til tidsskriftet og således til fagfællebedømmelse.
 3. Redaktionsmedlemmet tildeler artiklen en redaktør fra LEDERLIVs redaktion (artikelredaktør).
 4. Artikelredaktøren gennemlæser artiklen, udvælger en til to fagfællebedømmere (reviewere) fra LEDERLIV reviewpanel og udsender dernæst artiklen til disse - med henvisning til LEDERLIVs rammer, proces og skema for fagfællebedømmelse.
 5. Fagfællerne underkaster artiklen en dobbelt-blind bedømmelse efter videnskabelige kriterier. En vigtig del af bedømmelsen handler om, hvordan fagfællen som helhed vurderer tekstens egnethed til publicering i LEDERLIV. Bedømmelsen kan munde ud i fire forskellige konklusioner:
  • Teksten kan accepteres som den er – evt. med mindre redaktionelle rettelser
  • Teksten kan accepteres med visse ændringer og forbedringer
  • Teksten skal omskrives og forbedres væsentligt for at kunne accepteres
  • Teksten bør afvises
  Fagfællen skal uddybe kommentarer og angive forbedringsforslag direkte henvendt til forfatteren og som en konstruktiv hjælp i dennes videre arbejde.
  Afslutningsvist returneres den skriftlige bedømmelse til artikelredaktøren.
 6. Når artikelredaktøren modtager fagfællebedømmelsen, sikres anonymiteten i denne, så den enten kan fremsendes umiddelbart til forfatter eller skrives ind i et dokument med tilføjende redaktionelle bemærkninger og med en bemærkning om næste skridt i processen frem mod eventuel publicering (jf. de fire forskellige konklusioner foretaget af fagfællen i bedømmelsen). Dette dokument samt den evt. tekst-kommenterede artikel
  sendes til forfatteren.
  Hvis artiklen umiddelbart kan accepteres, meddeles dette til forfatteren med en angivelse af, hvornår den kan publiceres.
 7. Hvis rettelser er påkrævet, reviderer forfatteren manuskriptet og genindsender den til artikelredaktøren efter senest fire måneder.
 8. Artikelredaktøren vurderer, hvorvidt de påkrævede ændringer er foretaget. Hvis de ikke er foretaget sendes manuskriptet tilbage til forfatteren med en beskrivelse af manuskriptets mangler. Dernæst får forfatteren på ny mulighed for at rette teksten – en tidsfrist herfor aftales.
 9. Hvis alle eller næsten alle rettelser er foretaget, gives forfatteren besked om, at artiklen kan accepteres. Samtidig oplyses det, hvornår artiklen kan publiceres. I enkelte tilfælde, hvor der foreligger tungtvejende saglige begrundelser kan forfatteren argumentere for ikke at foretage alle de rettelser som er anbefalet under fagfællebedømmelsen. Det er artikelredaktøren i samarbejde med den ansvarshavende redaktør, der tager stilling hertil.

  Redaktionen træffer den endelige beslutning om publicering og er ansvarlig over for forfatteren.

 

Retningslinjer

 

Kvalitetskriterier

Publikationerne i LEDERLIV bedømmes efter en review-metodik styret af gængse kvalitetskriterier for videnskabeligt arbejde (nb: ved særlige eksperimentelle og kreative produktioner kan andre kriterier gøres gældende).

1.      Kohærens: Logisk sammenhæng mellem tekstens elementer og enkeltdele, en veldisponeret og klart struktureret tekst.

2.      Konsistens: Ensartet anvendelse af begreber/teorier/metoder gennem hele teksten.

3.      Transparens: Tydeliggørelse af valg/fravalg, grundantagelser og fremgangsmåder.

4.      Validitet: Gyldigheden og troværdigheden ved analyse-/syntesearbejdet.

5.      Refleksivitet: Evnen til diskussion og (selv)kritik.

6.      Praktisk relevans: Nytteværdi; tekstens meningsfuldhed, vedkommenhed og brugbarhed. 

7.      Kreativ opfindsomhed: Nyhedsværdi; tekstens tilførelse af ny viden, anderledes perspektiver og indsigtsfulde overraskelser.

8.      Formidlingskvalitet: Tekstens sproglige og stilistiske kvalitet.

 

Udover en generel vurdering af publikationens efterlevelse af disse kvalitetskriterier kan bedømmelsen baseres på følgende feedback-skema.

 

Feedback-skema

Standardskema_til fagfællebedømmelse_Lederliv.pdf

På baggrund af bedømmelsen skal reviewer vurdere, hvordan vedkommende som helhed vurderer tekstens egnethed til publi­cering i LEDERLIV om hvorvidt den (1) accepteres, (2) accepteres med mindre revideringer, (3) bør forestå større revideringer og genindsendes eller (4) afvises.

 

Reviewpanel

LEDERLIVS publikationer peer-reviewes af fagkyndige medlemmer af tidsskriftets reviewpanel. LEDERLIV har tilknyttet følgende reviewere:

 

Anders la Cour, Ph.d., lektor, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS. E-mail: alc.bhl@cbs.dk

Anders Ryom Villadsen, Ph.d., professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.
E-mail: avilladsen@mgmt.au.dk

Anders Raastrup Kristensen, Ph.d., selvstændig konsulent og ekstern lektor, CBS.
E-mail: ark.mpp@cbs.dk

Anja Svejgaard Pors: Ph.d., docent, Ledelse – Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: aspo@kp.dk

Ann Starbæk Bager, Ph.d., lektor i Organisations- og ledelseskommunikation, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet.
E-mail: bager@sdu.dk

Anne Krøger Pedersen, Ph.d., adjunkt, VIA University College.
E-mail: ankp@via.dk

Anne Tortzen, Ph.d., direktør, Center for Borgerdialog.
E-mail: anne@centerforborgerdialog.dk

Annika Agger, Ph.d., lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC.
E-mail: aagger@ruc.dk

Bent Meier Sørensen, Ph.d., professor (MSO), Institut for Business Humaniora og Jura, CBS. E-mail: bms.bhl@cbs.dk

Christa Breum Amhøj, Ph.d., ekstern lektor, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS.
E-mail: cbra.mpp@cbs.dk

Christian Bøtcher Jacobsen, Ph.d., professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Professor med ansvar for ledelse på sundhedsområdet på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.
E-mail: ChristianJ@ps.au.dk

Christian Frankel, Ph.d., lektor, Institut for Organisation. Copenhagen Business School.

Christian Tangkjær, Ph.d., lektor, Mobilize, København. E-mail: cta@mobilize-nordic.com

Dorethe Bjergkilde, Ph.d., lektor, Center for Ledelse og Organisering (Roskilde), Professionshøjskolen Absalon.
E-mail: dobj@pha.dk

Dorthe Pedersen, Ph.d., lektor, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS.
E-mail: dp.bhl@cbs.dk

Eva Pallesen, Ph.d., docent, Center for Ledelse og Organisering (Roskilde), Professionshøjskolen Absalon.
E-mail: evpa@pha.dk

Frank Meier Sørensen, Ph.d., lektor, Institut for Organisation. Copenhagen Business School. E-mail: fm.ioa@cbs.dk

Gitte Sommer Harrits, Ph.d., Prorektor, VIA University College.
E-mail: GISH@via.dk

Jens Ulrich, Ph.d., selvstændig konsulent.
E-mail: ju@ulrichconsult.dk

Kasper Trolle Elmholdt, Ph.d., lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet.
E-mail: elm@dps.aau.dk.

Kaspar Villadsen, Ph.d., professor MSO, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS.
E-mail: kv.bhl@cbs.dk

Kurt Klaudi Klausen, Ph.d., professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
E-mail: kkk@sam.sdu.dk

Lena Kjeldsen, Ph.d., docent, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA University College.
E-mail: LKJE@via.dk

Lisa Dahlager: Ph.d., lektor, Ledelse – Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: lisa@kp.dk

Lonni Hall, Ph.d., Lektor, Center for Ledelse og Organisering (Roskilde), Professionshøjskolen Absalon.
E-mail: loha@pha.dk

Manon de Jongh, Ph.d., ledelseskonsulent.
E-mail: mdj@manondejongh.dk

Marie Louise Kaufmann Jensen, Ph.d., adjunkt, VIA University College.
E-mail: malk@via.dk

Martin Gylling, Ph.d., lektor, Center for Ledelse og Organisering (Roskilde), Professionshøjskolen Absalon.
E-mail: magy@pha.dk

Mathilde Hjerrild Carlsen, Post.doc., Institut for Organisation, CBS.
E-mail: mhc.msc@cbs.dk

Merete Storgaard, Ph.d., skoleleder. Englystskolen i Børkop
E-mail: storgaardjensen2@gmail.com

Mette Vinther Larsen: Ph.d., professor, The Strategy, Organization and Management Group, Aalborg Universitet.
E-mail: mvl@business.aau.dk

Michael Pedersen: Ph.d., lektor, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS.
E-mail: mp.bhl@cbs.dk

Mie Plotnikof, Ph.d., lektor, DPU Emdrup, Aarhus Universitet.
E-mail: mp@edu.au.dk

Morten Knudsen, Ph.d., lektor, Institut for Organisation. Copenhagen Business School. E-mail: mk.ioa@cbs.dk

Nana Vaaben: Ph.d., docent, Ledelse - Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: NAVA@kp.dk

Niels Borch Rasmussen: Ph.d., lektor, Ledelse – Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: nibr@kp.dk

Niels Åkerstrøm Andersen Ph.d., professor, Institut for Business Humaniora og Jura, CBS. E-mail: naa.bhl@cbs.dk

No Emil Sjöberg Kampmann: Ph.d., uddannelsesleder på pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: NOKA@kp.dk

Rasmus Bergmann, Ph.d., lektor, Ledelse - Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: RASB@kp.dk

Rikke Horup Sørensen, Ph.d., lektor, Ledelse – Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole.
E-mail: RIHS@kp.dk

Sanna Lassen, Post.doc., Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet.
E-mail: sanna@au.dk

Simon Nørgaard Iversen, Ph.d., lektor, Læreruddannelsen, Silkeborg, VIA University College, E-mail: sniv@via.dk

Steen Juul Hansen, Ph.d., lektor emiritus, VIA University College,
E-mail: steenjuulhansen@outlook.dk

Steen Vallentin, Ph.d., Ph.d., lektor, Sustainability Centre, CBS, E-mail: sv.msc@cbs.dk

Steen Visholm, Ph.d., professor (MSO), Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.
E-mail: svisholm@ruc.dk

Søren Buhl Hornskov: Seniorkonsulent, Mobilize.
E-mail: sho@mobilize_nordic.com

Søren Obed Madsen, Ph.d., Lektor, Organization and management, USN Business School, Norge, E-mail: Soren.O.Madsen@usn.no

Tanja Holmegaard Bjørn: Ph.d., Chefkonsulent, Finansministeriets Koncern HR, E-mail: tanbjo@oes.dk